Houd moed – heb lief

kerkmet vlag 2020 2
Aan de voorkant van onze kerk hangt een vlag met daarop de tekst : Houd moed & Heb lief!
Met deze woorden willen wij onze samenleving ondersteunen in deze turbulente tijd.
De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze vlag. ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal)

Het is de liefde die ons moed geeft !

Wat zou het prachtig zijn om te zien dat deze woorden in vele straten en op vele manieren mensen bemoedigen en inspireren!

—————————————————————————————————————————————————————

Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10 uur een kerkdienst. Gelukkig zijn de regels versoepeld en is er weer de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

Echter we moeten ons nog steeds houden aan de richtlijnen van de overheid. De belangrijkste richtlijnen zijn:

- Komt u niet naar de kerk als u of 1 van uw gezinsleden Corona gerelateerde klachten heeft zoals koorts, verkoudheid, benauwdheidsklachten, diarree.

- We houden in de kerk 1.5 meter afstand van elkaar, leden van hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten.

- Tot september is er geen autodienst, kinderoppas en kindernevendienst. De kinderen zijn natuurlijk wel welkom in de eredienst.

- Voluit samen zingen is helaas niet mogelijk, zachtjes meezingen en/of neuriën mag wel.

Het hele gebruiksplan van de kerk is te vinden op de website van de kerk alsmede ook een samenvatting hiervan.

De dienst is natuurlijk ook nog live te volgen en eventueel later te beluisteren en te zien via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Reageer tijdens de dienst via Whatsapp of SMS: 06 83 144 659

Dit nummer kan gebruikt worden om te reageren tijdens de dienst, met gebedspunten, groeten, etc.

Zo blijven we betrokken bij elkaar.

Reageer alleen tijdens de preek als onze eigen predikant ds. Ard-Jan Gijsbertsen voorgaat!!!

Collecteren via de GIVT- app

Download de app op uw mobiele telefoon: https://www.givtapp.net/download/

Je kunt de app ook vinden in de Apple Store of Google Play Store.

Meer informatie over het gebruik van de app is te vinden op https://vimeo.com/398825744

Op de pagina waar je de livestream volgt staat het logo van GIVT. Hier is een QR code te vinden, of een mogelijkheid om rechtstreeks te geven.

Je kunt natuurlijk ook de QR code hieronder gebruiken:

QR (met opmaak) Kerk

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————-

Laatste nieuws:

 

Kerkdienst en het coronavirus
De kerk mag een vindplaats zijn om te horen over geloof, hoop en liefde. Een aantal gemeenteleden verlangt ernaar om de kerkdienst weer fysiek bij te kunnen wonen. Vooral in de aanloop naar Pasen. De kerkenraad wil hen die mogelijkheid bieden. Er kunnen dus weer, verspreid over de hele kerk, maximaal 30 mensen de dienst bijwonen. Daarbij nemen we de RIVM richtlijnen strikt in acht. Verder zal tot 2 maart gebruik worden gemaakt van YouTube liederen die worden geprojecteerd. Uiteraard kunt u ook de diensten online blijven volgen. U kunt deze dienst live zien of op een later moment via https://kerkdienstgemist.nl/stations/352-Gereformeerde-Kerk-Garderen

Liturgische bloemschikking
Het Hart van barmhartigheid.
Het is een open Hart. Daardoor kun je God binnenlaten en je medemens. De bloesemtakken symboliseren het begin van de lente (warmte), de winter(kou) is voorbij.

40-Dagentijd ‘Ik ben er voor jou!’
Op Aswoensdag 17 februari is de 40-dagentijd begonnen.
De 40-dagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ’Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn
en goed te doen. De 40-dagentijdkalender neemt u mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag vindt u een Bijbeltekst, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied of en quote. Zo komt u iedere dag een stapje dichter bij het Paasfeest.
De kalender kunt u online vinden op:

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

Of nog een exemplaar bestellen via:

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/

Ook is er een “Samen op weg naar Pasen” app groep aangemaakt waarin we elkaar kunnen bemoedigen op weg naar Pasen d.m.v. een lied, een Bijbeltekst enz.
Wil je meedoen in deze appgroep app dan even naar Eveline Holdijk 06-25294185. Een gezegende tijd op weg naar Pasen gewenst. Groetjes van Ard-Jan, Frouwkje, Eveline en Netty.

40-Dagentijd project
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen en Limburg is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en starten initiatieven als kledingbanken en kleding inzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in oude en te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk In Actie ondersteunt hen en ook wij willen dit project van harte ondersteunen, zodat zij en wij mensen in armoede kunnen blijven helpen.
U kunt uw gift overmaken op NL84RABO 0366305948 t.n.v. Gereformeerde kerk Garderen o.v.v. 40-dagentijd project 2021.

Vastenactie ‘Ik ben er voor jou’

22 – 27 februari ‘De zieken verzorgen’
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ – Mattheus 25: 36
De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn/haar ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor ziek ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen. Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf en maakt van iemand aan de rand weer een mens temidden van mensen. In dat spoor kunnen wij op weg. Het mooie van het woord bezoeken is dat je er ook zoeken in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.

Vastenactie:
Volwassenen: Stuur een bemoedigend kaartje naar iemand die dat nodig heeft. Bel eens iemand op.
Kids: Ken je iemand die ziek of eenzaam is?
Maak een mooie kaart en stuur hem op.
Voor elk kaartje dat u/jij verstuurt kunt u/jij € 1.00 geven aan het Veertigdagentijd project.

 

Vervangen Geluidsinstallatie en actie Kerkbalans 2021
We zitten al weer enige weken in het nieuwe jaar en door de Corona pandemie blijven we zoals het er nu naar uitziet nog lange tijd afhankelijk van video kerkdiensten op de zondagen. We zijn druk bezig met het bezien welke vervangende installaties van Beeld en Geluid voor nu en later het beste voor ons geschikt zijn met evt. alternatieven en de kosten hiervan.
Het vergt een forse investering maar we hebben weinig keuzes aangezien deze videodiensten onze kerkelijke gemeente gelukkig nog kan binden. We willen de leden die in de afgelopen weken hiertoe een extra gift hebben gedaan bedanken en anderen aanmoedigen hiertoe over te gaan.
Binnenkort komen we terug met informatie over de verdere uitwerking en ontwikkeling van de geluidsinstallatie met inzicht van de kosten. We willen daarnaast alle leden bedanken voor de mooie opbrengst van de Actie kerkbalans in het afgelopen jaar 2020. Binnenkort gaan we de gegevens voor de Actie Kerkbalans 2021 aan alle leden toemailen die een email adres bezitten of afleveren op het woonadres. Wij willen dit keer de leden verzoeken, vanwege de Corona, om het ingevulde bijdrageformulier zoveel mogelijk te retourneren per email.
Het is ook mogelijk wanneer u denkt uw bijdrage voor 2021 gelijk te houden aan die van het vorige jaar om dit in een simpel emailbericht aan te geven. Uiteraard blijft het ook mogelijk om het bijdrageformulier per post te
verzenden of in de brievenbus van de kerk te doen.
namens het College van Kerkrentmeesters,
Herman Roozenbeek voorzitter CvK.

NOGMAALS DRINGENDE OPROEP!!!!
Gevraagd: Gemeenteleden (jong/oud/man/vrouw) die aan het werk willen voor en in de kerk.
Met spoed zoeken we beamisten, beeld en geluidstechnici. Ook als je geen ervaring hebt met deze disciplines vragen we toch uw/jouw hulp.
Alles is te leren, we geven uitleg hoe e.e.a. allemaal werkt.
We hopen dat u/je niet denkt dat moet iemand anders maar doen, want als iedereen dat denkt gebeurt er niet zo veel. Ook als je een keer wil meezingen in de dienst ben je van harte welkom om hierin mee te gaan draaien. Neem contact op met: Hans Kroon, djjkroon@planet.nl voor de techniek en met Netty Dellebeke, nettydellebeke@xs4all.nl
voor zang en muziek.
——————————————————————————————————————————————————–

Voorbede èn aandacht voor:

•   Mevr. Mevr. Nel Borgen-van Vliet
•   Mevr. Strijbos – Gerritsen
•   Mevr. C. Koster-van Staalduijnen
•  Dhr. Willem Mulder
•  Gerard Teunissen

Wilt u iemand voordragen, mail naar: zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

We willen u vragen om naar elkaar om te zien. Stuur eens een kaartje naar gemeenteleden die alleen zijn. Een kaartje te krijgen wordt zo gewaardeerd!
En natuurlijk vinden Scott en Remco het ook nog steeds leuk kaartjes te ontvangen!

Kaartje voor Scott
Scott is rolstoelafhankelijk en zit op dit moment thuis omdat hij niet naar de dagbesteding kan. Hoe leuk zou het voor hem zijn om nu als afleiding een kaartje van u te ontvangen!

Kaartje voor Remco
Remco woont in het Thomashuis in Apeldoorn, en mag geen bezoek ontvangen. Wat mist hij zijn ouders en alle contacten! Wat zou het leuk zijn als ook hij een kaartje van u mag ontvangen!

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Om over na te denken…

JIJ BENT GESCHAPEN OM TE GENIETEN

Het Hebreeuwse woord voor ‘genieten’ is een intensieve werkwoordsvorm van het woord ‘zien’. Genieten is inzien dat God alles heeft geschapen om van te genieten. Prediker 8:15 zegt: ‘Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven.’ Het Hebreeuwse woord voor ‘vreugde’ is simchah en betekent letterlijk ‘vrolijk genieten’. Het verlangen om vrolijk te genieten heeft God in jou gelegd en mag je niet onderdrukken. Prediker 9:7-9 zegt: ‘Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.’ Nu snap je waarom er meer dan tienduizend smaakpapillen in je tong zitten! Jij bent geschapen om te genieten van alles wat God je geeft. C.S. Lewis zei: ‘Een christen geniet van de warmte van de zon op zijn huid, net zoals de meeste mensen. En… zij hebben ook het bijzondere vermogen om via de zonnestralen omhoog te kijken en de bron van de stralen te ontdekken en van Hem te genieten.’ Ieder kind van God heeft de bijbelse opdracht om een eersteklas levensgenieter te zijn!

Uit het boek: hoe God naar je kijkt

Met dank aan Wilkin v/d Kamp
(17-02)