Laatste nieuws:

 

Bij mooi/droog weer wordt de afsluitdienst van de vakantiebijbelweek op zondag 20 augustus in de tent bij de koepel (van de vakantiebijbelweek) gevierd. Helaas is daar geen beamer en internet en kan er dus niet meegeluisterd worden.

Zomerzangavond dinsdag 22 augustus
Dinsdagavond 22 augustus is er in deze kerk de laatste zomerzangavond van dit seizoen.
Thema van deze avond is: Het lied van de lofzang.
Evert van de Veen bespeelt het orgel. Verder werkt mee het Chr. Gemengd koor Euodia uit Hierden o.l.v. Leander van der Steen. De algehele leiding is in handen van dhr. G.H. Hoefakker.
Aanvang is om 19.30 uur (einde ongeveer 21.00 uur).
Toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de gemaakte onkosten. Na afloop is er nog koffie, thee en fris en ruimte om elkaar te ontmoeten. Allen van harte welkom!!

VBW 2017

VakantieBijbelWeek
En dan opeens is de VakantieBijbelWeek weer geweest.
Met vanmorgen nog de dienst als afsluiting.
Per dag waren er meer dan 70 kinderen!
Wat een fantastische tijd hebben we met elkaar gehad.
Met mooie Bijbelverhalen over het thema (T)op Survival.
Wat mooi om de kinderen over Gods liefde en trouw te vertellen en met elkaar mooie liedjes te zingen.
Dank aan iedereen die zich ingezet heeft de afgelopen dagen!!
Maandag 21 augustus moet de tent weer afgebroken worden en de Koepel nog worden schoongemaakt.
Vrijwilligers kunnen zich hiervoor om 19.00 uur melden in de tent!!!

OPROEP OPROEP OPROEP
Het nieuwe kerkelijk seizoen begint weer in september en wij (Hans Kroon en Willemieke van Middendorp) als samenstellers van het jaarboekje zouden het fijn vinden als u de gegevens van u of uw commissie die in het jaarboekje van de Gereformeerde kerk staan weer wilt bijwerken/aanvullen voor het komende jaar en Z.S.M wilt mailen naar: jaarboekje@gereformeerdekerkgarderen.nl
Wij willen proberen dit jaarboekje weer met de startzondag (17 september) uit te brengen, maar dan hebben wij wel uw medewerking nodig.
Stuurt u dus a.u.b. zo snel mogelijk de juiste informatie aan ons op!
Als wij geen bericht hebben ontvangen dan gebruiken wij de informatie zoals NU in het jaarboekje vermeld staat.
Vriendelijke groeten,
Willemieke van Middendorp en Hans Kroon.

Onze Verre Naaste
Elke maand zet de OVN (Onze Verre Naasten) 1 van de doelen die ze steunt in het zonnetje. 1 x in de maand is er ook een collecte van de OVN voor dat doel, in deze kerk. Deze maand, de maand augustus, staat Wycliffe in het zonnetje, met op 13 augustus de collecte. Natuurlijk kunt uw gift ook overmaken via de bank. NL 87 RABO 0393 1284 31. T.a.v. OVN Gereformeerde kerk Garderen. (duidelijk het doel vermelden). Het doel van Wycliffe is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het gemeentenieuws of op de website.(www.gereformeerdekerkgarderen.nl) De maand september staat Open Doors weer in het zonnetje met op 3 september de collecte! Op de beamer in de kerk en op de website zal duidelijk worden aangegeven voor welk doel we collecteren.

Pastoraat door ds. Luijmes
Ds. Luijmes uit Putten is bereid gevonden om voor onze gemeente het pastoraat op zich te nemen.
Heeft u pastorale hulp nodig dan kunt u dit aangeven bij uw wijkouderling.
Wijk 1: Gerolf Storteboom
Wijk 2: Erik van de Langemheen
Wijk 3: Hans van Hemel
Wijk 4: ouderen pastoraat: Hennie Heimgartner
Met vriendelijke groet, de kerkenraad.

Dringende oproep!!      Mailadressen
We willen een mailadressenbestand aanmaken van alle gemeenteleden en gastleden. Dan kunnen uitnodigingen voor vergaderingen ed. met de mail verstuurd worden. Naar leden zonder mailadres worden deze papieren met de post verstuurd. Als iedereen (per gezin 1 mailadres!) een mailtje stuurt naar bloemetje@gereformeerdekerkgarderen.nl
krijgen we alle mailadressen op de juiste manier geschreven binnen. Als alle mailadressen binnen zijn wordt er een bloemetje verloot!! Met vriendelijke groet, de kerkenraad.
Alvast dank aan diegene die al wel een mailtje gestuurd hebben!!

De data’s van de andere zomerzangavonden in de zomermaanden van 2017 zijn ook bekend!
Kijk onder ‘activiteiten’ hierboven.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Voorbede én aandacht voor:

  • Dhr. W. Hoogendoorn
  • Linda van Ommeren
  • Mevr.H.Bos-de Goederen
  • Mevr. A. Franken-de Winter
  • Mevr. A. de Bruin
  • Dhr. Gert v/d Kamp>
  • Dhr.G Hoefakker
  • Dhr. Gert Hoefakker is afgelopen week met spoed geopereerd en opgenomen in de Isala kliniek in Zwolle.

   Wij wensen hem en de familie Gods kracht en troost toe.

   We wensen iedereen die hier genoemd staat Gods kracht, troost en nabijheid toe.

   Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

   zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

   Woord voor deze week


   Ontzag voor God, bron van wijsheid

   Spreuken 9:10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

   De vreze des Heren. Voor veel mensen klinkt dat negatief omdat er een negatief beeld van is gemaakt. Er is gedreigd met een straffende God. Met hel en verdoemenis. Er is ons een beeld van van God voorgespiegeld van een strenge man met een baard op de troon die klaar staat om iedereen te straffen die niet goed doet. Een God waar je bang voor moet zijn. Maar dat is niet wat de Bijbel ons voorhoudt. De Bijbel gaat uit van het positieve, de zegen van de vreze des Heren. Kijk maar naar de volgende verzen:
   Job 28:28 maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht
   Psalmen 111:10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten
   Spreuken 2:5 dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden
   Spreuken 10:27 De vreze des Heren vermeerdert de dagen
   Spreuken 14:26 In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats
   Spreuken 14:27 De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.
   Spreuken 15:33 De vreze des Heren voedt op tot wijsheid
   Spreuken 19:23 De vreze des Heren is ten leven; men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht.
   Spreuken 22:4 Het loon van ootmoed (vreze des Heren) is rijkdom, eer en leven.
   Jesaja 33:6 En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze des Heren is zijn schat.
   Jesaja 11:3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren
   De vreze die de Bijbel noemt heeft de maken met respect, diep ontzag hebben, God erkennen als hoogste gezag, Zijn leefregels eerbiedigen vanuit liefde en diepe overtuiging.
   Doe je dat niet dan straft God niet maar dan keert de wet van het universum zich tegen je zoals vuur mensen kan verbranden die er niet zorgvuldig mee om gaan. Omdat God niet wil dat we ons branden, heeft Hij in Zijn liefde ons leefregels gegeven opdat wij in Zijn zegen zouden wandelen.
   Samengevat: De vreze van God brengt ons:
   Wijsheid, inzicht, kennis van God, vermeerdering van levensdagen, gerustheid, bron van leven, bescherming tegen het kwaad, rijkdom en eer, heil/heling, lust/geluk.

   Gebed
   Hemelse Vader,
   U bent de Schepper van hemel en aarde. U bent almachtig en bent de Bron van wijsheid en kennis. Vergeef mij mijn hoogmoed en trots. Vergeef mij dat ik het vaak beter denk te weten dan U.
   Leer mij een diep respect en ontzag voor U te hebben en Uw leefregels te onderhouden opdat ik mag wandelen in Uw zegen en U steeds beter mag leren kennen.
   Leer mij vanuit de positieve zin van het woord te leven vanuit de vrede des Heren. Leer mij Uw liefde en genade kennen zodat vrees geen angst zal zijn maar enkel ontzag en respect uit diepe liefde.

   Amen