Laatste nieuws:

Adventsactie 2016
Op 27 november is de 1e adventzondag!! Dit jaar wordt ons advent-project de MAF. MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk.

Kerstconcert Garder mannenkoor
Op 10 december a.s. geeft het Garder mannenkoor een concert. M.m.v. Christelijk gemengd koor uit Garderen, Christelijk gemengd koor uit Huinen, beide o.l.v. Albert van Manen en het Garder mannenkoor o.l.v. Sjaak van Wijngaarden.
Sopraan Hester Breen, alt Ina Kleijer en tenor Peter Stitselaar
Organisten: Herman Reijers en Henry Frens.
Opening en sluiting door ds. C.M. Buijs.
De toegang is vrij. Wel is er een collecte t.b.v. Woord en Daad.
Aanvang: 19:30 uur. Kerk open: 19:00 uur.
Hersteld Hervormde Kerk Elspeet, Vierhouterweg 71.

Kerstmarkt Gereformeerde Kerk Garderen.
In het dorpscentrum van Garderen wordt ook dit jaar weer de Kerstmarkt gehouden van de Gereformeerde kerk. U zult weer versteld staan van de schitterende en authentieke kerststukken. Ook dit jaar weer echte handgemaakt exemplaren die u nergens anders vindt. Ze zijn werkelijk enig in hun soort. Aan de innerlijke mens wordt ook gedacht met de verkoop van warme chocomelk en vers gebakken taart. Dit wilt u niet missen! Wanneer:
Vrijdag 16 december van 10.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 17 december van 10.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Voor de woonwinkel van Schuiteman midden in Garderen.
Heb je groene vingers en vind je het leuk om ons te helpen met het maken van de kerststukken!
Geef je dan op bij Inge, Ineke, Alice, Henk of Gerard.

Senioren Kerstmiddag
De Senioren Kerstmiddag is op maandag 12 december om 15.00 uur in de Ruimte.
U kunt zich nog opgeven tot 1 december a.s. bij Aartje van Veldhoven tel. 461534 of bij Ria Zeijseink tel. 461209.
Van harte uitgenodigd!!

18 December kerstviering Kindernevendienst
Zondagavond 18 december om 18.30 uur is er hier in de kerk de kerstviering van de Kindernevendienst.
Allen van harte welkom!!

Zoektocht nieuwe ambtsdragers
In het gemeentenieuws kunt u lezen dat Peter Klop stopt als voorzitter van de kerkenraad. Dit vinden wij als kerkenraad heel jammer maar we respecteren zijn keuze.
Wij zijn als kerkenraad blij dat Herman Roozenbeek deze taak tijdelijk wil overnemen t/m mei 2017. Dit betekend wel dat we als gemeente nu al op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter. Ook stoppen per mei 2017 Ina Snapper als diaken, Reino en Cornelieke Wentzel als jeugdouderlingen en Hans Kroon als wijkouderling. De komende tijd kunt u namen indienen voor de diverse ambten. We vragen u ook uw gebed hiervoor. Met vriendelijke groet, de kerkenraad.

Voorbede én aandacht voor:

 • Daan Snapper
 • Mevr. Bos-de Goederen
 • Dhr. W. Hoogendoorn
 • Br. J.J. Moor
 • Wilt u meer informatie of iemand voordragen, mail naar:

  zondagsbrief@gereformeerdekerkgarderen.nl

   

   

  Woord voor deze week

  Ontmoet God in de schepping en luister naar haar prediking

  Ps 19
  1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
  2 De hemelen vertellen Gods eer,
  en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
  3 de dag doet sprake toestromen aan de dag,
  en de nacht predikt kennis aan de nacht.
  4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden,
  hun stem wordt niet vernomen:
  5 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde
  en hun taal tot aan het einde der wereld.

  Als je op een heldere nacht naar de sterren kijkt en tot je door laat dringen de maten en afstanden, harmonie en schoonheid, dan proef je iets van de grootheid van God.
  Tegelijk mag je beseffen de kleinheid van de mens.
  Wie zijn wij dat we denken dat we iets weten.
  Wie zijn wij te denken dat we God kunnen doorgronden of vertellen hoe Hij dingen zou moeten doen.
  Wie zijn wij dat wij God ter verantwoording zouden kunnen roepen.
  Zou God die zoiets machtigs en groots kan maken ook niet in staat zijn ons leven tot bestemming te brengen?
  Zou Hij die niet alleen de sterren aan de hemel maar ook de kolibrie in al haar volmaaktheid heeft uitgedacht en geschapen, niet in staat zijn voor mij te zorgen?
  Het wordt tijd onze hoogmoed en trots, onze opstandigheid en beter weten aan de kant te schuiven en ons naar te buigen in aanbidding voor onze God en Schepper.
  Het wordt tijd dat we Gods plan om de mensheid te redden erkennen en aanvaarden als voldoende en volmaakt en niet daaraan willen afdoen of toevoegen.
  Johannes 3: 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

  1 Korinthiers
  De ware wijsheid
  18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen. 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

  Gebed
  Hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde,

  In diepe verwondering en aanbidding kniel ik voor U neer en leg mijn leven in overgave in Uw hand.
  De prediking van de schepping maakt mij nederig en klein.
  Uw wijsheid is zoveel hogen dan mijn wijsheid.
  Uw kennis, almacht, kracht, inzicht, liefde, vrede overstijgt oneindig die van mij.
  Vergeef mij mijn hoogmoed en trots en mijn gedachte dat ik denk soms iets te weten.
  Vergeef mij dat ik mezelf verhef boven mijn broeder of zuster en U voorschrijf hoe te moeten handelen.
  In nederigheid en overgave leg ik mij in vertrouwen in Uw hand en vertrouw op Uw plan met mijn leven.
  Ik dank U voor het offer van Uw zoon Jezus. Dat is genoeg voor mij. Zijn kruis is mijn redding en rijkdom.
  Dat is dwaasheid voor het verstand en het vlees maar rijkdom voor de geest.
  Ik dank U voor Uw oneindige Liefde die ik mag ontvangen in Christus zonder dat ik het begrijp of kan bevatten.

  Amen