Beleidsplan 2023- 2027

LEV is het Hebreeuws woord voor: HART

Als je hart vol is van Christus krijg je lef

om geloofsavonturen te beleven.

LEVEND UIT HET LICHT VAN GODS LIEFDE

EEN IN ONS GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

VURIG ONDER LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST

Met LEV willen we gehoorzaam zijn aan de roeping van God:

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten. (Matt. 22: 37-40)

Ga dan heen, onderwijs al de volken (maak al de volken discipelen (NBG)), hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Matt. 28: 19-20)

In deze teksten ontdekken we vijf kerntaken van de gemeente:

 • God liefhebben boven alles
 • Je naaste liefhebben als jezelf
 • Discipelen maken = iedereen een volgeling, leerling van Jezus maken
 • Hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
 • Hen te onderwijzen alles te doen wat Jezus geleerd en geboden heeft

We zijn een kerk waar

 • het evangelie van Gods liefde en genade vanuit de Bijbel verkondigd wordt
 • de Heilige Geest de ruimte krijgt
 • we onze God aanbidden, loven en prijzen
 • we worden toegerust om dienstbaar te zijn en uitdragen in ons dagelijks leven
 • we een ontmoeting hebben met God en met elkaar
 • we groeien in ons geloof en in onze persoonlijke relatie met God, elkaar en de omgeving
 • kinderen, jeugd en jongeren een volwaardige plaats innemen om te groeien in hun relatie met Jezus.

LEV-beleidsplan 2023-2027

We bouwen in dit beleidsplan voort op de vorige beleidsplannen. ONTMOETEN is nu het kernwoord.

Dit ontmoeten richt zich op

 • Ontmoeting met God
 • Ontmoeting met elkaar
 • Ontmoeting met onze omgeving

Ontmoeting met God

In de ontmoeting met God ontdekken we dat Hij betrokken wil zijn op ons persoonlijke leven, maar ook op het gemeenteleven. God spreekt tot ons door Zijn Woord en Geest. In die ontmoeting leren wij God beter kennen, Zijn plan ontdekken en Zijn wil gehoorzamen. In de praktijk doen we dat door:

 • Gebed; In het gebed luisteren we naar en spreken we met God.
 • Bijbel lezen; God maakt Zich aan ons bekend door Zijn Woord. Wanneer we in de Bijbel lezen, ontdekken we Wie Hij is, voor ons wil zijn en hoe wij voor Hem horen te zijn.
 • Onderwijs; De Heilige Geest wil ons leren hoe we Jezus kunnen vertegenwoordigen in deze wereld. Hierdoor laten wij zien hoe God het leven bedoeld heeft.
 • Samenkomsten; In onze samenkomsten op zondag en door-de-week eren en aanbidden we God, stimuleren we elkaar Jezus te volgen; en getuigen we van wat God in ons leven doet en bidden met anderen voor elke vorm van herstel.

Ontmoeting met elkaar

In de ontmoetingen met elkaar zijn we betrokken op elkaars leven. Door met elkaar mee te leven in mooie, vreugdevolle momenten, maar ook in situaties van moeite en verdriet. We zijn geïnteresseerd in elkaars geloofsleven en -beleving, we richten ons vooral op wat ons bindt en gaan respectvol om met zaken waarover we verschillend denken. In alle gevallen spreken we met elkaar vanuit Gods Woord. De Bijbel is normgevend en beeldbepalend.

In de praktijk richten we ons op een aantal activiteiten die op deze ontmoetingen zijn gericht:

 • Geloofsgesprek; Door in kleine groepen het geloofsgesprek te voeren, leren we elkaar beter kennen en elkaars geloofsbeleving waarderen en van elkaar leren.
 • Onderlinge ontmoetingen; Wanneer we elkaar ontmoeten bij de koffie na de dienst of bij elkaar thuis, ontdekken we wat er bij de ander leeft aan vreugde en verdriet. We raken betrokken op elkaars leven.
 • Jeugd en jongeren; In de ontmoeting met de jeugd en jongeren leren we wat hen bezighoudt en hoe zij hun geloof beleven. We brengen het onderwijs van het leven met Jezus en trekken met hen op in hun groei naar (geestelijke) volwassenheid.

Ontmoeting met onze omgeving

In de ontmoeting met onze omgeving zijn we betrokken op de levens van mensen buiten de kerk. We erkennen dat er veel (geestelijke) nood is in de wereld om ons heen en er een schreeuwende behoefte is aan liefde, aandacht en zingeving. We laten Gods liefde zien in onze omgeving door:

 • Gastvrijheid; Als kerk zijn we niet alleen gastvrij op zondag, maar ook doordeweeks kunnen mensen bij ons terecht voor een praatje, koffie of soep. In deze ontmoetingen laten we zien Wie ons drijft om er voor de omgeving te zijn. Het geeft mogelijkheden om te getuigen van het goede leven met de Heer.
 • Activiteiten gericht op ontmoetingen met mensen buiten onze omgeving.
 • Alphacursus; Voor mensen die zoeken naar een antwoord op levensvragen of bij vragen over geloof en zingeving.