Diaconie

Verslag van het college van diakenen


De collecteopbrengsten liggen in de lijn met de opbrengsten in de vorige jaren, en zijn na
gedeeltelijke hervatting van reguliere diensten vanuit de COVID-19 periode weer een fractie hoger
uitgekomen dan in 2021.
De bezetting van het college was na het vertrek van Henk Haklander tijdelijk beperkt tot één
persoon, maar gedurende 2022 is Janneke van Hemel toegetreden. Het betreft een relatief klein
college met relatief beperkte financiële middelen. De diaconale uitgaven in 2022 zijn uitgekomen
op ongeveer de helft van het begrote bedrag, waarmee de ontvangsten (nog) niet geheel zijn
besteed.
Het beschikbare saldo beschikbaar voor toekomstige diaconale ondersteuning is met het
positieve exploitatieresultaat aangesterkt tot ruim 8.000 euro, wat voldoende gelegenheid geeft
om daar waar nodig bij te springen.