Meditaties en overdenkingen

Kom terug in Gods genade, dat is je recht!

Tijdens de dienst aan het einde van de Vakantie Bijbel Week was het thema ‘Vergeving’. Jezus liet de
discipelen, en ons, het hemelse principe van vergeving zien. Zoals de Vader ons vergeeft, zo is het ook de
bedoeling dat wij elkaar vergeven. Nu kun je heel snel denken dat we alles met de mantel van de liefde
moeten bedekken. Dat is een leugen. Als er iets tussen mensen fout gaat moet je elkaar er op aanspreken
en is het belangrijk dat er erkenning van schuld is. Als het goed is en je elkaar vergeven kunt dan is het
afgehandeld. Maar soms blijft het knagen. Hoe zit dat? Ik las onderstaand stuk van Derek Prince, en wil dat graag met jullie delen:
Als de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dan zegt Hij: ,,Je hebt dit gedaan. Dat was verkeerd. Het is
nodig je te bekeren en dingen in orde te maken. En dat moet je op de volgende manier doen…” Deze
overtuiging door de Heilige Geest is geen schuldgevoel, maar het heet berouw en het is bedoeld om je
terug te brengen in Gods genade. Zodra je alles hebt beleden, ermee gebroken hebt en alles hebt gedaan
wat nodig was om dingen recht te zetten, dan is de zaak gesloten. Er zijn geen verwijten achteraf, en er is
niets wat je nog had moeten doen of laten. Maar met schuldgevoel weet je nooit zeker of je wel genoeg
hebt gedaan…
Misschien heeft iemand in je familie, in je werkomgeving of in de gemeente het gevoel dat je hem of haar
tekort hebt gedaan en voelt hij of zij zich door jou afgewezen en gekwetst. Als je nadat hij of zij dit met je
heeft gedeeld met een schuldig en klein gevoel blijft zitten, dan is dat niet het werk van de Heilige Geest; er is een andere kracht, een boze kracht, aan het werk, vanuit een andere bron dan God. Natuurlijk kun je een fout hebben gemaakt naar je broeder of zuster, maar de uitkomst van het gesprek daarover moet zijn dat jij het (wel of niet) kunt erkennen en je eventueel kunt verontschuldigen, en dat er daarna vergeving is…
Maar wees op je hoede voor alles wat jou voornamelijk een schuldgevoel bezorgt en wat niet opbouwt.
Schuld is een ontkenning van Jezus’ werk aan het kruis – dat is iets heel anders dan de specifieke overtuiging
van zonde die de Heilige Geest in mensen bewerkt. Die maakt namelijk dat je terugkomt in Gods genade;
en dan voel je je gewassen, vernieuwd, vol dankbaarheid… niet schuldig!
Schuldgevoel eindigt nooit; het gaat steeds maar door en houdt nooit op. Niets wat je doet is ooit
voldoende. Als satan volhardt in zijn pogingen om jou een schuldgevoel te bezorgen, mag (nee, moet) je
gaan staan op Gods beloften uit Jesaja 54:17:
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u
opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun
gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.
Gereformeerde Kerk Garderen 2 Jaargang 42, nr 08 – september/oktober 2023
Wat een geweldig nieuws! Niets wat de duivel bedenkt als wapen tegen jou zal succesvol zijn. Ontspan
maar! Hij zal misschien proberen om het wapen van schuldgevoel tegen je te gebruiken, maar hij zal daar
niet in slagen. Merk ook op dat God niet zegt dat Híj Iedere tong die zich tegen jou keert in het ongelijk zal stellen, maar Hij zegt dat ‘gij’ – dus jijzélf, dat zult doen! Op basis van wat Jezus voor jou gedaan heeft aan het kruis, moet jij al satans beschuldigingen afwijzen en weigeren om onder schuld en veroordeling  gebukt te gaan. Het is tenslotte niet jouw eigen rechtvaardigheid die wordt uitgedaagd, maar de gerechtigheid van God die op jou is overgebracht door Jezus het Offerlam. Op die basis kun je iedere beschuldiging die tegen je wordt ingebracht afwijzen. Je bent niet schuldig. Denk aan die mantel van gerechtigheid! Het maakt niet
uit vanuit welke hoek de duivel je benadert. Alles wat hij zal zien is de gerechtigheid van Christus die jou
bedekt. Dit alles staat kort maar krachtig samengevat in die bekende tekst uit Romeinen 8:1:
Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar
naar de Geest.
Romeinen 8 schetst het beeld van een leven dat door de Geest wordt geleid. Vers 1 beschrijft de toegang
tot dat leven en heeft als kenmerk ‘geen verdoemenis’. Je kunt je leven niet leven onder leiding van de
Heilige Geest terwijl je gebukt gaat onder veroordeling, dus reken af met die veroordeling. God zegt dat je
die veroordelende tongen in het ongelijk moet stellen. Je bent rechtvaardig gemaakt met Jezus’
rechtvaardigheid.
Gebed
Dank U Abba Vader (Romeinen 8:15), dat er geen veroordeling voor mij is, want de wet van de Geest van
leven heeft mij in Christus vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Ik wijs elke schuld af en ontvang Uw genade! Amen.

Vriendelijke groet Ds Ard-Jan Gijsbertsen

(3-10-23)