Opwekking

Toen zei Hij tegen mij: profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Here Heere tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de Heere ben.      (Ezechiel 37:4-6)

Onderzoeken wijzen uit dat steeds meer mensen de kerk achter zich laten. Covid-19 heeft dit proces wellicht zelfs versneld. Kerken hebben moeite om het ‘kerkbedrijf’ draaiende te houden. Leiders vragen zich af hoe het tij te keren. Sommigen zien het als een gegeven dat het nu eenmaal zo is, en dat je er van moet maken wat er nog van te maken valt. Anderen proberen actief programma’s te bedenken die mensen trekt en vasthoudt.

Is de kerk nog te redden? Als we daarmee het instituut kerk bedoelen dan is het antwoord misschien niet hoopgevend. Dan zijn we al snel afhankelijk van onze eigen inspanningen, lopen we tegen onze grenzen aan en worden we teleurgesteld als het niet lukt. Maar als we de Kerk bedoelen zoals de Bijbel spreekt over het lichaam van Christus, dan is het een ander verhaal.

Als we in deze veertigdagentijd ons richten op het lijden en sterven van Jezus, dan hoop ik dat we ook onder de indruk komen van het wonder wat er gebeurd is. Jezus stierf voor ons, maar Hij bleef niet in de dood. Hij is opgestaan.

God kan van iets wat dood is leven maken. Dat lezen we ook in Ezechiël 37. De profeet ziet een dal vol dode beenderen. En dan krijgt hij de opdracht om tegen die beenderen te spreken. Het wonder geschied, de botten komen bij elkaar, er komen weer spieren en vel op de beenderen. Ezechiël moet profeteren dat Gods Geest in hen komt. En dan staat er opeens een groot leger op.

God kan wat dood is weer tot leven roepen. Het vraagt geloof en gehoorzaamheid van Ezechiël om daadwerkelijk te profeteren tegen een skelet. Maar als God de opdracht geeft mag je ervan uit gaan dat het ook gebeurt.

Zo mogen we ook naar de kerk kijken. Ik geloof dat God leven kan geven aan een in onze ogen hopeloze situatie. In de Bijbel gaat opwekking vaak over een geestelijke status. Door de zonde zijn wij al dood voor God. Wij hebben ons van Hem afgekeerd. Het vraagt om een ommekeer, om bekering, en geloof in Jezus Christus. Dan ontvang je geestelijk leven. Dit geldt persoonlijk, maar als hele groepen tot inkeer komen, berouw tonen, op de knieën vallen en God aanbidden dan spreken we over een opwekking.

Zo’n opwekking vindt op dit moment plaats in de Verenigde Staten. Op een universiteit werd op 8 februari 2023 een kerkdienst gehouden. Na de dienst bleef een groep van 20-25 studenten in het auditorium (de kerkzaal). Ze hadden behoefte om nog te blijven bidden. Al snel sloten er weer anderen aan, en binnen de kortste keren was de zaal van 1500 zitplaatsen vol. Er wordt gezongen, gebeden, zonden beleden, getuigenissen gegeven. Er komen geen grote sprekers, geen spectaculaire shows of muziek aan te passen. Gewoon, heel gewoon, en een verlangen om in de aanwezigheid van God te zijn.

Mensen kwamen al snel uit alle windstreken om er iets van mee te maken. Ondertussen heeft men besloten alleen jongeren tot 25 jaar in het auditorium toe te laten. Hoe mooi is dat. Een volgende generatie die het vuur van opwekking dragen. Zo aanstekelijk dat het vuurtje ook is overgesprongen op andere universiteiten.

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik op missiereis in Suriname. Afgelopen zaterdagavond was er een jeugdavond van de kerk. Zo’n 100 jongeren waren in het gebouw. Ze zaten een beetje onderuit gezakt op hun telefoon te kijken. Er was weinig interesse voor het evangelie. Er was weinig honger. Toch is die avond de Heilige Geest krachtig gaan werken. Ik zie nog die twee jongens van een jaar of veertien die er geen zin in hadden. Ze werden zo aangeraakt door de Heilige Geest dat ze met tranen in hun ogen stonden. Stoere jongens die opeens niet anders konden dan hun leven overgeven aan Jezus. En zij waren niet de enigen, het grootste deel van de jongeren werd aangeraakt.

Zo inspirerend om te zien dat God met Zijn Geest jonge mensen aanvuurt. Laten wij vurig blijven bidden en geloven dat God ook ons in beweging gaat zetten. Ik geloof dat er toekomst is voor de kerk in Nederland, want waar de Geest van God komt zal er een ontmoeting met Jezus zijn en komt er vrijheid en leven.

Met vriendelijke groet Ds Ard-Jan Gijsbertsen 

(03-23)