Over ons

Wie we zijn…

Gereformeerde Kerk van Garderen binnen de Protestantse Kerk in Nederland pkn-logo-pkn
De Gereformeerde Kerk in Garderen is een actieve en levendige gemeente, die niet alleen in de plaats Garderen, maar ook voor mensen binnen en buiten de Veluwe en voor vele vakantiegangers in Garderen en omgeving een ”thuishaven” en “vluchtheuvel” is.

De kracht van onze gemeente is dat zij vele goede initiatieven voortbrengt. Maar ook dat betrokken gemeenteleden een grote mate van inzet tonen. Hierdoor is in de loop der jaren al veel bereikt waar we als gemeente dankbaar voor zijn. In de afgelopen jaren is tot twee maal toe vroegtijdig afscheid genomen van de predikant. Hoewel de oorzaken heel divers zijn heeft dit toch zijn sporen achtergelaten in onze gemeente.

Sinds juni 2017 zijn wij toegetreden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en kijken we als kerkenraad en gemeente weer vooruit naar de toekomst. Onze leidraad hierbij is ons beleidsstuk LEV dat onlangs is geactualiseerd voor de komende jaren. We beschikken over een eigen kerkgebouw en een eigen pastorie, naast de kerk.

Historie
Er is een informatief boekje waarin de historie (1943 – 1993) van deze gemeente is samengevat. Aanvullend hierop de ontwikkelingen vanaf 1993:

Ds P. Rozeboom wordt in 1991 predikant van Garderen en blijft tot 1997.

Hij wordt in 1998 opgevolgd door Ds K.J. Bijleveld. In deze periode groeit de kerk naar 445 leden. De gemeente is niet alleen voor Garderen, maar ook voor andere plaatsen in de regio een thuishaven geworden voor gemeenteleden die zich in andere kerkgenootschappen niet meer kunnen vinden en zich bij de Gereformeerde kerk in Garderen aansluiten.

2004: “vluchtheuvel” voor hen die niet met de PKN mee willen. In Nederland volgen nog zes andere Gereformeerde Kerken. Zij besluiten gezamenlijk de voortgezette Gereformeerde Kerk Nederland (vGKN) op te richten. In juni 2006 neemt de predikant in goede harmonie afscheid van de gemeente en volgt de stem van de Heer naar Boornbergum – Kortehemmen. De biddende gemeente is kort vacant en kan in september dat jaar Ds. J. Maliepaard beroepen, die eind november 2006 intrede doet.

In 2010 worden de eerste ITL diensten (ITL staat voor Ignite the Light) gehouden op de laatste zondag van de maand. Dit is een groot succes.

‘Er zijn zoveel mensen die Jezus niet kennen. Ik denk dat we toegerust moeten worden om
het evangelie bekend te maken, het liefst in samenwerking met de andere gemeenten’
(Erik , 44 jaar )

In 2012 wordt vroegtijdig afscheid genomen van ds. Maliepaard. Na zijn vertrek is een grotendeels nieuwe kerkenraad aan de slag gegaan. Onder leiding van ds. Hans Eschbach gaat de kerkenraad biddend op zoek naar de weg die God met ons wil gaan. Hieruit ontstaat, in nauwe betrokkenheid met de gemeenteleden, het visiestuk LEV. Het visiestuk LEV dat in mei 2013 wordt vastgesteld en gevierd.

In 2014 wordt ds. Casper van Dorp beroepen in deze gemeente. Een tijd van opbouw met vooral randkerkelijke 30-ers en 40-ers volgt. Helaas moeten ds. van Dorp en de gemeente in 2016 afscheid van elkaar nemen.

Na een gedegen bezinning en zoektocht sluit de gemeente zich in juni 2017 aan bij de PKN. Inmiddels was dit een verlangen van velen en waren de bezwaarmakers van 2003 of vertrokken of van mening veranderd. Onder leiding van ds. Florida de Kok bezint de kerkenraad zich op inhoud en organisatie, wat leidt tot een geactualiseerd LEV plan, een taakomschrijving en organogram, en een profielschets voor een predikant en van de gemeente.

In juni 2019 wordt ds. Ard-Jan Gijsbertsen als eerste PKN predikant bevestigd.

LEV LEV
LEV is het Hebreeuws woord voor: HART

Als je hart vol is van Christus krijg je lef om geloofsavonturen te beleven.

LEVEND UIT HET LICHT VAN GODS LIEFDE
EEN IN ONS GELOOF IN JEZUS CHRISTUS
VURIG ONDER LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST

Met LEV willen we:
Gehoorzaam zijn aan de roeping van God, zoals we die vinden in Matteüs 22: 37-40 en Matteüs 28: 19 en 20:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw
naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’

De actualisering van het LEV beleidsplan heeft geleid tot 7 thema’s waar de gemeente mee aan de slag wil:

1. Relevant zijn voor en betrokken zijn op dit dorp en deze regio
2. De kerkdienst als plek van rust, bezinning, toerusting en hoop
3. Gastvrijheid, zowel naar ‘binnen’ (eigen gemeente) als ‘naar buiten’ (toeristen)
4. Ontmoeting en (geloofs)gesprek
5. Samenwerking met de Hervormde Gemeente in Garderen
6. Toerusting om getuige van Christus te zijn
7. Organisatie op orde

‘Fijn dat hier alle mensen welkom zijn. Een warm kerkje, waar de liefde van uitstraalt en waar je voelt dat God in ons midden is’
(Trudy, 55 jaar )

Jeugd

Voor de jeugd zijn er de volgende activiteiten: kinderdienst, Kinderoppas en de VakantieBijbelWeek (4-12 jaar) in samenwerking met de Hervormde gemeente (PKN). Voor de jeugd vanaf 13 jaar is er catechisatie.

Gaaf om met leeftijdgenoten te discussiëren over geloofsthema’s en actuele thema’s die ons raken
(Matthijs, 19 jaar 4one)

Onderlinge kontakten
Elke zondagochtend is er koffiedrinken na de dienst. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten, na te praten over de dienst en elkaar beter te leren kennen.

Muziek
In de gemeente is een koor “Intermezzo” actief, de muziekgroep Sing Out die regelmatig medewerking verleent aan de kerkdienst en is er een groep organisten.

‘Ik hoop echt dat de hervormde gemeente Garderen en de gereformeerde kerk Garderen, beide nu een PKN-gemeente, de handen ineen slaan en dat we aan Garderen laten zien dat we er voor iedereen willen zijn. Laten we elkaars sterke kanten versterken en de krachten bundelen om een getuige van Christus te zijn in ons eigen dorp!’
(Netty, 51 jaar)