Wie we zijn…

Gereformeerde Kerk van Garderen binnen de Protestantse Kerk inpkn-logo-pkn
Nederland

De Gereformeerde Kerk in Garderen is een actieve en levendige gemeente, die niet
alleen in de plaats Garderen, maar ook voor mensen binnen en buiten de Veluwe en voor
vele vakantiegangers in Garderen en omgeving een ”thuishaven” en “vluchtheuvel” is.

De kracht van onze gemeente is dat zij vele goede initiatieven voortbrengt.
Maar ook dat betrokken gemeenteleden een grote mate van inzet tonen.
Hierdoor is in de loop der jaren al veel bereikt waar we als gemeente dankbaar voor zijn.
In de afgelopen jaren is tot twee maal toe vroegtijdig afscheid genomen van de
predikant. Hoewel de oorzaken heel divers zijn heeft dit toch zijn sporen achtergelaten in
onze gemeente.
Sinds juni 2017 zijn wij toegetreden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en
kijken we als kerkenraad en gemeente weer vooruit naar de toekomst. Onze leidraad
hierbij is ons beleidsstuk LEV dat onlangs is geactualiseerd voor de komende jaren.
We beschikken over een eigen kerkgebouw en een eigen pastorie, naast de kerk.

Historie
Er is een informatief boekje waarin de historie (1943 – 1993) van deze gemeente is
samengevat. 50 jaar gereformeerd Garderen. Aanvullend hierop de
ontwikkelingen vanaf 1993:
Ds P. Rozeboom wordt in 1991 predikant van
Garderen en blijft tot 1997.
Hij wordt in 1998 opgevolgd door Ds K.J.
Bijleveld.
In deze periode groeit de kerk naar 445 leden. De
gemeente is niet alleen voor Garderen, maar ook voor
andere plaatsen in de regio een thuishaven geworden voor
gemeenteleden die zich in andere kerkgenootschappen niet
meer kunnen vinden en zich bij de Gereformeerde kerk in
Garderen aansluiten.

Ik ga op zondagochtend
vaak eerst van uit De Bilt
naar de kerk in Garderen
en dan pas naar de stacaravan.
(Gastlid dhr. Mobach, 98 jr)

2004: “vluchtheuvel” voor hen die niet met de PKN mee willen. In Nederland volgen nog
zes andere Gereformeerde Kerken. Zij besluiten gezamenlijk de voortgezette
Gereformeerde Kerk Nederland (vGKN) op te richten.
In juni 2006 neemt de predikant in goede harmonie
afscheid van de gemeente en volgt de stem van de
Heer naar Boornbergum – Kortehemmen. De biddende
gemeente is kort vacant en kan in september dat jaar
Ds. J. Maliepaard beroepen, die eind november 2006
intrede doet.
In 2010 worden de eerste ITL diensten (ITL staat voor
Ignite the Light ) gehouden op de laatste zondag van
de maand. Dit is een groot succes.

‘Er zijn zoveel mensen die Jezus
niet kennen. Ik denk dat we
toegerust moeten worden om
het evangelie bekend te
maken, het liefst in
samenwerking met de andere
gemeenten’
(Erik , 44 jaar )

In 2012 wordt vroegtijdig afscheid genomen van ds. Maliepaard. Na zijn vertrek is een
grotendeels nieuwe kerkenraad aan de slag gegaan. Onder leiding van ds. Hans
Eschbach gaat de kerkenraad biddend op zoek naar de weg die God met ons wil gaan.
Hieruit ontstaat, in nauwe betrokkenheid met de gemeenteleden, het visiestuk LEV.
Het visiestuk LEV dat in mei 2013 wordt vastgesteld en gevierd.

In 2014 wordt ds. Casper van Dorp beroepen in deze gemeente. Een tijd van opbouw
met vooral randkerkelijke 30-ers en 40-ers volgt. Helaas moeten ds. van Dorp en de
gemeente in 2016 afscheid van elkaar nemen.
Na een gedegen bezinning en zoektocht sluit de gemeente zich in juni 2017 aan bij de
PKN. Inmiddels was dit een verlangen van velen en waren de bezwaarmakers van 2003
of vertrokken of van mening veranderd.
Onder leiding van ds. Florida de Kok bezint de
kerkenraad zich op inhoud en organisatie, wat leidt
tot een geactualiseerd LEV plan, een
taakomschrijving en organogram, en een
profielschets voor een predikant en van de
gemeente.
In de vacante periode wordt het (ouderen)
pastoraat verzorgd door ds. Dick Luijmes uit
Putten. Vanaf 1 januari 2018 wordt de gemeente
bijgestaan door de consulent ds. Baalbergen uit
Voorthuizen.

LEV

LEV
LEV is het Hebreeuws woord voor: HART
Als je hart vol is van Christus krijg je lef om
geloofsavonturen te beleven.
LEVEND UIT HET LICHT VAN GODS LIEFDE
EEN IN ONS GELOOF IN JEZUS CHRISTUS
VURIG ONDER LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST
Met LEV willen we:
Gehoorzaam zijn aan de roeping van God, zoals we die vinden in Matteüs 22: 37-40 en
Matteüs 28: 19 en 20:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw
naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en
de Profeten staat.’
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’, en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
De actualisering van het LEV beleidsplan heeft geleid tot 7 thema’s waar de gemeente de
komende jaren verder mee aan de slag wil:

1. Relevant zijn voor en betrokken zijn op dit dorp en deze regio
2. De kerkdienst als plek van rust, bezinning, toerusting en hoop
3. Gastvrijheid, zowel naar ‘binnen’ (eigen gemeente) als ‘naar buiten’ (toeristen)
4. Ontmoeting en (geloofs)gesprek
5. Samenwerking met de Hervormde Gemeente in Garderen
6. Toerusting om getuige van Christus te zijn
7. Organisatie op orde

‘Fijn dat hier alle mensen
welkom zijn. Een warm kerkje,
waar de liefde van uitstraalt en
waar je voelt dat God in ons
midden is’
(Trudy, 55 jaar )

Omvang van de gemeente
Gegevens van de Kerkelijke stand
(per december 2017):

164 belijdende leden,
164 doopleden,
9 ongedoopte leden en
3 gastleden (blijkgevers van verbondenheid)

Veelkleurig
De helft van de pastorale eenheden woont niet in
Garderen, maar in de nabije omgeving (Uddel, Elspeet, Nunspeet, Speuld, Putten,
Barneveld, Stroe…). De oorspronkelijke kerkelijke achtergrond van onze leden is divers
en loopt uiteen van Rooms Katholiek tot Gereformeerde Bond. Diverse theologische
invloeden zijn merkbaar aanwezig in de gemeente.

Betrokken en actievegeloofsgemeenschap
Kenmerkend voor deze gemeente is dat veel
activiteiten tot stand zijn gekomen door
initiatieven vanuit de gemeenteleden zelf.
Hierdoor kennen we naast een predikant, de
ouderlingen en diakenen en het college van
kerkrentmeesters de nodige commissies en
werkgroepen: evangelisatie- en
gastencommissie, ITL, Xplore, Commissie Onze
Verre Naasten (zending), Sing Out band,
redactieraad, Rommelmarktcommissie, Bloemen
meisjes, Wij leven mee, Kerkelijk bureau en
Preekvoorziening. En niet te vergeten: de koster.

Jeugd
Voor de jeugd is in 2007 een beleidsplan opgesteld waar nog steeds invulling aan wordt
gegeven. Voor de jeugd zijn er de volgende activiteiten: kindernevendienst, Kinderoppas,
Rock Solid (11-15 jaar), 4One (vanaf 15 jaar) en de VakantieBijbelWeek (4-12 jaar) in
samenwerking met de Hervormde gemeente (PKN) .
Voor de jeugd vanaf 13 jaar is er catechisatie.

Gaaf om met leeftijdgenoten
te discussiëren
over geloofsthema’s en
actuele thema’s die ons
raken
(Matthijs, 19 jaar 4one)

Onderlinge kontakten
Elke zondagochtend is er koffiedrinken na de dienst. Een mooi moment om elkaar te
ontmoeten, na te praten over de dienst en elkaar beter te leren kennen.
Daarnaast is er sinds kort gestart met “Ont-moeten aan tafel”: samen met
gemeenteleden de avondmaaltijd gebruiken en gesprekken voeren aan de hand van
vragenkaartjes. Ook is een begin gemaakt met groothuisbezoeken.

Muziek
In de gemeente is een ‘eigen’ koor “Intermezzo” actief, de muziekgroep Sing Out die
regelmatig medewerking verleent aan de kerkdienst en is er een groep organisten.

‘Ik hoop echt dat de hervormde
gemeente Garderen en de
gereformeerde kerk Garderen, beide
nu een PKN-gemeente, de handen
ineen slaan en dat we aan Garderen
laten zien dat we er voor iedereen
willen zijn. Laten we elkaars sterke
kanten versterken en de krachten
bundelen om een getuige van
Christus te zijn in ons eigen dorp!’
(Netty, 51 jaar)

Communicatiemiddelen
De gemeente heeft een eigen website, diensten kunnen via internet of kerkradio
beluisterd worden. Daarnaast zijn wij actief op Facebook.