Doelen

MET LEV WILLEN WE:

gehoorzaam zijn aan de roeping van God, zoals we die vinden in Matteüs 22: 37-40 en Matteüs 28: 19:

‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw
ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’
‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.’

In deze teksten ontdekken we vijf kerntaken van de gemeente:

 • 1e: God liefhebben boven alles = We eren en aanbidden God
 • 2e: Je naaste liefhebben als jezelf = We dienen de naaste
 • 3e: Maak de volken tot discipelen = We staan getuigend in de wereld
 • 4e: Doopt hen = We leven vanuit de verbondsgemeenschap
 • 5e: Leert hen onderhouden = We richten ons op geestelijke groei

We zijn dankbaar voor de warme liefde van Christus die we mogen ervaren in onze gemeente.
We zijn dankbaar voor de veerkracht die de gemeente toont, ook na een moeilijke periode.
We zijn dankbaar voor de kansen die we zien voor onze kerk in het dorp.

Biddend hebben we gezocht naar leiding van God voor de toekomst.
Dat heeft ons gebracht tot de bovenstaande missie en visie.

We willen dat gestalte geven door een aantal voornemens:
We willen een laagdrempelige kerk zijn, waar de blijde boodschap van Gods liefde en
genade op een Bijbelgetrouwe manier verkondigd wordt.

 1. waar we de Here mogen loven en prijzen
 2. waar we worden toegerust tot dienstbetoon
 3. zodat we dit kunnen uitdragen in ons dagelijks leven
 4. waar we de verbondsgemeenschap beleven met God en met elkaar
 5. waar we groeien in ons geloof en in onze persoonlijke relatie met God en met elkaar.

Deze kerntaken willen we gestalte geven in de volgende twaalf doelen:

[toggle type=”white” title=”(1) We willen daarbij niet ons eigen ‘ik’ zoeken, maar de wil van God voor ons persoonlijk en kerkelijk leven” active=””]

 • door biddend te zoeken naar leiding van God i.p.v. eigen meningen door te drijven
 • daarom willen we als kerkenraad en als gemeente luisterend gebed centraal stellen bij alles wat we doen
 • daarom willen we ook in de eredienst zoeken naar momenten van stilte om samen te zijn in een ‘luisterhouding’
 • daarom willen we in gehoorzaamheid aan Gods Woord de bekende uitspraak
 • ‘WWJD’ (What Would Jesus Do – wat zou Jezus doen?) met grote regelmaat stellen binnen kerkenraad en gemeente

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(2) We willen samen leven vanuit Gods liefde” active=””]

 • door in goede harmonie en in een warme, open sfeer met elkaar om te gaan
 • zo willen we als kerk de liefde van God zichtbaar maken in onze woorden en daden
 • daarom willen we op een liefdevolle manier met elkaar communiceren; bewaken we dat we elkaar niet kwetsen en willen we op een geestelijke
  manier omgaan met kritiek
 • daarom zal een protocol opgesteld worden waarin uiteengezet wordt, hoe de communicatie binnen onze gemeente verloopt
 • daarom willen we meningsverschillen of kritiek niet via de e-mail behandelen. Als er verschil van inzicht is, wordt dat rechtstreeks van persoon tot persoon besproken in de geest van Christus
 • daarom zal er maandelijks een ‘spreekuur’ zijn voor mensen die met een delegatie vanuit de kerkenraad willen overleggen over visies, dromen, kritiek, kansen en mogelijkheden

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(3) We willen groeien in onze relatie met God en met elkaar” active=””]

 • door het opbouwen van een netwerk van wijkkringen
 • daarom willen we elk jaar minimaal 1 nieuwe wijkkring starten, waar gemeenteleden kunnen groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis
 • daarom willen we gemeenteleden aanmoedigen om naast de kerkdienst ook actief deel te nemen aan één van de wijkkringen
 • daarom willen we onderzoeken hoe bestaande groepen zoals Gideon, vrouwen gespreksgroep e.d. ondersteund kunnen worden en onderdeel kunnen uitmaken van dit netwerk van wijkkringen

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(4) We willen groeien in ons getuigenis en zo Gods licht uitstralen in onze omgeving” active=””]

 • door elkaar te ondersteunen in onze maatschappelijke taken (want getuigen doe je in de wereld; in de samenleving; op je werk, enz.)
 • door missionaire activiteiten prioriteit te geven in ons gemeenteleven
 • door steun te geven aan gemeenteleden, die vanuit ons midden worden uitgezonden in zendingswerk ver weg en dichtbij
 • daarom willen we in prediking en kringwerk toerusten tot een open, getuigend leven in de dagelijkse werkelijkheid van ons bestaan
 • daarom willen we minstens eenmaal per jaar zowel een Alphacursus als een Youth Alphacursus opzetten om belangstellenden en nieuwe gelovigen de
  basis van het christelijk geloof bekend te maken
 • daarom willen we de avonddiensten in onze kerk een vrij karakter geven, waarin we ons in taalgebruik, muziek en vormgeving richten op de nieuwe
  generaties en op de verloren zonen en dochters in onze regio. Te denken valt bijv. aan zangdiensten waarin men zelf liederen kan opgeven met daarbij een getuigenis waarom dat lied zo bijzonder heeft aangesproken. We kunnen verschillende groepen uit de gemeente betrekken bij de organisatie
 • daarom willen we in de eredienst ruimte bieden voor verslagen en getuigenissen vanuit de verschillende activiteiten in onze gemeente om zo
  elkaar te bemoedigen
 • daarom willen we het koffiedrinken na de dienst stimuleren en ’s zomers bij mooi weer in de open – lucht koffie schenken
 • daarom willen we aandacht geven aan activiteiten zoals de Vakantie Bijbel Week en hierin optimaal samenwerken met andere kerken in ons dorp
 • daarom willen we vakantiegangers uitnodigen (bijv. via campings e.d.) en warm in ons midden opnemen
 • daarom willen we in gebed en steun staan achter zendelingen die vanuit onze gemeente uitgezonden worden

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(5) We willen groeien in onze kennis van Gods Woord” active=””]

 • door systematisch en praktisch onderwijs in de zondagse eredienst
 • door een Bijbelstudie aan te bieden
 • daarom willen we in de erediensten nadruk leggen op een Bijbelse verkondiging, die onze kennis van God verdiept. Zo willen we ons geloof in
  gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift beleven en belijden
 • daarom willen we voorgangers vragen in hun verkondiging zich ook te richten op de praktijk van ons dagelijks leven en te spreken in de taal van
  onze tijd, zodat jong en oud de boodschap begrijpt en erdoor opgebouwd wordt in het geloof
 • daarom willen we het bestaande kringwerk versterken

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(6) We willen een gemeente zijn, waar jong en oud zich thuis voelt” active=””]

 • door zorgvuldig om te gaan met de tradities, waar ouderen aan hechten
 • door de nieuwe generaties, onze (klein-)kinderen, ruimte te geven om Christus te leren kennen en hun geloof op eigen wijze te beleven in onze gemeente
 • door de mogelijkheid te onderzoeken om jongeren in te zetten bij de begeleiding van samenzang in de gemeente (een jongerenband)
 • door ouderen te vragen persoonlijk voor één van de jongeren te bidden en jongeren te vragen persoonlijk voor één van de ouderen te bidden.

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(7) We willen versterken wat goed gaat in onze gemeente” active=””]

 • we zoeken steeds naar waar Gods Geest werkt en willen wandelen in de goede werken, die God tevoren bereid heeft (Ef. 2: 10)
 •  daarom willen we dankbaar benadrukken, dat er al zoveel goeds gebeurt door de trouwe inzet van vele gemeenteleden
 • daarom willen we jaarlijks evalueren op welke terreinen van het gemeenteleven Gods zegen te bespeuren is en waar we eventueel in gehoorzaamheid aan de leiding van de Geest koers moeten wijzigen

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(8) We willen gemeenteleden bemoedigen en aanmoedigen” active=””]

 • door waardering te laten blijken en toerusting aan te bieden waar nodig
 • daarom willen we eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst organiseren waarin alle vrijwilligers geëerd, gezegend, bedankt en bemoedigd worden
 • daarom willen we waar nodig bekwaamheidsbevorderende cursussen organiseren of faciliteren
 • daarom willen we coaching aanbieden voor nieuwe medewerkers, zodat ze niet ‘in het diepe’ gegooid worden
 • daarom willen we terughoudend zijn in het uiten van kritiek, omdat we ons bewust zijn van het feit, dat alle medewerkers zich inzetten in de dienst van Christus en Zijn gemeente

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(9) We willen gemeenteleden helpen hun geestelijke gaven te ontdekken en in te zetten” active=””]

 • door cursussen en persoonlijke gesprekken
 • daarom willen we in ons huisbezoekwerk bespreken hoe mensen zich kunnen inzetten met hun gaven en talenten
 • daarom willen we geregeld een gavencursus aanbieden, die mensen helpt hun geestelijke gaven te ontdekken
 • daarom willen we minder betrokken leden aanmoedigen mee te doen in één van de wijkkringen
 • bij dat alles willen we ons bewust zijn van het feit, dat God geen mensen zoekt die ‘bekwaam’ zijn, maar die ‘beschikbaar’ zijn

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(10) We willen invulling geven aan het begrip ‘gastvrijheid’” active=””]

 • door de sfeer van betrokkenheid op elkaar (die er zeker al is!) te stimuleren
 • daarom zijn we blij met het welkomstteam in de kerk en willen onderzoeken hoe we hun bediening kunnen ondersteunen en uitbreiden (bijv. bij het na de dienst opvangen van mensen en het nagesprek met hen)
 • daarom willen we elke zondag na de dienst gezamenlijk koffiedrinken en gemeenteleden aanmoedigen daar iets lekkers bij te serveren
 • daarbij willen we mensen aanmoedigen om niet alleen bij het ‘eigen’ groepje te zitten maar juist ook nieuwe mensen te ontmoeten
 • daarom willen we ons op de (zomer-)gasten blijven richten en hen uitnodigen deel van ons ‘gezin’ te zijn gedurende hun verblijf in Garderen e.o.

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(11) We willen leren om elkaar te accepteren, te waarderen en te stimuleren” active=””]

 • niet door alles goed te vinden, maar door een positieve basishouding naar elkaar toe. Daarbij mogen we de diversiteit aan meningen als kracht ervaren Toetssteen zal steeds weer Gods Woord zijn als gezaghebbende norm voor ons (gemeente-) leven
 • daarom willen we ons erop richten, dat de hoofdzaak de hoofdzaak blijft en de ‘kleine vossen’ van kritiek op ondergeschikte punten de opbouw van Christus’ gemeente niet verstoren
 • daarom willen we elkaar aanmoedigen bruggen naar elkaar te bouwen en
  irritaties of meningsverschillen rechtstreeks open met elkaar te bespreken

[/toggle]

[toggle type=”white” title=”(12) We maken als plaatselijke gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. We hechten echter niet aan die naam: we zijn ‘gewoon’ een Gereformeerde kerk. Door veel mensen wordt onze kerk betiteld als het ‘Welkomstkerkje’” active=””]

 • het feit dat we een Gereformeerde kerk zijn wijst op onze binding met de Gereformeerde traditie waar we uit voortkomen en die we waarderen
 • soms wordt over ‘vrolijk Gereformeerd’ gesproken. Dat wijst wellicht op de evangelische invloeden in onze gemeente, die we ook waarderen: we geloven in de kracht van de blijde boodschap van redding en verlossing ons gegeven in Christus Jezus, onze Heer
 • daarom willen we het bord met ‘WELKOM IN DE KERK’ in ere herstellen en daar ook duidelijke informatie op geven over activiteiten die binnen onze gemeente georganiseerd worden en waar iedereen welkom is

[/toggle]

 

[highlight] Welkom aanstaande zondag [/highlight]