Geschiedenis

Start wijkgemeente van Voorthuizen in oorlogstijd
In augustus 1942 wordt door de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen gesproken over de mogelijkheid om in Garderen kerkdiensten te houden voor de daar, onder andere ten gevolge van de oorlog, verblijvende gereformeerden, ten dele evacuees uit de Randstad. Op 23 mei 1943 wordt de eerste kerkdienst gehouden, in het huis van een vanuit Den Haag geëvacueerde broeder. Er zijn in deze dienst 28 personen aanwezig. Men probeert een geschiktere plaats te vinden. Omdat dat niet lukt worden stoelen geleend van de kerk van Voorthuizen en gehuurd van de muziekvereniging. Tijdens de oorlogsjaren wordt Garderen een wijk van de kerk van Voorthuizen. In 1944 krijgen gereformeerden uit Uddel, die onder de kerk van Apeldoorn vallen, toestemming om in Garderen te kerken.
In november 1944 geeft de kerk van Voorthuizen toestemming om te Garderen de Heilige Doop te bedienen. Op 22 april 1945 wordt daar voor het eerst het Heilig Avondmaal gevierd.

Terugval van de gemeente de eerste jaren na de oorlog
Na de bevrijding vertrekken veel geëvacueerden naar huis; er blijven weinig gereformeerden in Garderen over. Ook de broeder die de Garderense gereformeerden onderdak bood is vertrokken, maar in december 1945 komt een andere ruimte beschikbaar voor het houden van kerkdiensten. De geleende stoelen gaan terug, maar er zijn geen andere verkrijgbaar. Kinderen zitten tijdens de diensten op het dressoir van de familie, die eerst de huiskamer en later de (grotere) garage beschikbaar stelt. Ook deze garage wordt te klein, daarom vertrekt de gemeente naar een ongebruikte eenden- en kippenschuur, met een vloer van zand (!).

Heropleving met veel vakantiegangers op bezoek in de zomermaanden
In 1947 wordt een oude legertent aangeschaft; hiermee zet de gemeente van Garderen de reis voort.
In datzelfde jaar doet Ds. K. Bokma zijn intrede als predikant van Voorthuizen en Garderen en wordt een huisorgel aangeschaft. De grens tussen de kerken van Voorthuizen en Apeldoorn wordt gewijzigd, zodat de gereformeerden uit Uddel nu echt bij Garderen, nog steeds een wijk van Voorthuizen, horen. Een stuk grond wordt aangekocht.
In 1949 wordt hierop een houten noodkerkje (“barak” volgens de kerkenraadsnotulen uit Voorthuizen) gebouwd. Ook worden de eerste ouderling en diaken uit Garderen gekozen. In de zomermaanden is het kerkje door de vele vakantiegasten veel te klein; er moeten regelmatig vier diensten worden gehouden.

Eigen kerkgebouw in 1959
Met steun van kerken uit de regio en het kerkverband kan in 1959 een stenen kerk met 400 zitplaatsen worden gebouwd. Ds. K. Bokma legt de eerste steen. Langzamerhand groeit deze kerk naar zelfstandigheid, allereerst financieel.
De wijkpredikanten Ds. P. Melse, Ds. D.W. Dondorp, Ds. G. Oppedijk en Ds. E. van ’t Riet dienen achtereenvolgens de deelgemeente in ‘wijk’ Garderen. In 1981 wordt het kerkgebouw uitgebreid met ‘de Ruimte’. Zie foto verslag.

bouw kerk 3

bouw kerk 4

bouw kerk 5

bouw kerk 6

Historie van de Gereformeerde Kerk Garderen

Zelfstandige gemeente vanaf 1987
Op 7 november 1982 doet Ds. D. Braam intrede als wijkpredikant van Garderen. Hij wordt de eerste predikant van de kerk van Garderen, wanneer deze op 1 januari 1987 zelfstandig is geworden. Hij dient deze kerk tot 1990. In datzelfde jaar wordt een pastorie gekocht.

Thuishaven: groei en verjonging van de gemeente vanaf 1991
Ds. P. Rozeboom wordt in 1991 predikant van Garderen en blijft tot 1997. In deze periode wordt veel gemeentewerk, jeugdwerk en activiteiten opgezet. Ds. Rozeboom wordt in 1998 opgevolgd door Ds. K.J. Bijleveld. In deze periode groeide de kerk naar 445 leden, met een groeiende groep jongeren tot 12 jaar.
De gemeente is niet alleen voor Uddel, maar ook voor andere plaatsen in de regio een thuishaven geworden voor gemeenteleden die in andere kerkgenootschappen zich niet meer kunnen vinden en zich bij de Gereformeerde kerk in Garderen aansluiten.

Onderling pastoraat vanaf 2002
Vanaf 2002 wordt met gemeentegroeigroepen gestart, eerst door het doen van Alpha cursussen en Alpha vervolg cursussen in 2003. In 2006 wordt de Emmaüs cursus gebruikt en gaan deze groepen door als wijkkringen.

2004: “vluchtheuvel” voor hen die niet met de PKN mee willen
Met droefheid wordt, met instemming van de gemeenteleden op de gemeentevergadering, in 2004 vastgesteld dat zij zich niet kunnen vinden in de totstandkoming van de Protestantse Kerken Nederland (PKN). Derhalve besluit de kerk niet op te gaan in de PKN, maar als kerkgenootschap zelfstandig te blijven en op basis van deze positie het contact met de PKN te willen onderhouden. In Nederland volgen nog zes andere Gereformeerde Kerken. Zij besluiten gezamenlijk de voortgezette Gereformeerde Kerk Nederland (vGKN) op te richten.

2008: Pas op de plaats, zorgvuldigheid en tijd voor goed beleid
In 2005 wordt de Ruimte gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. In juni 2006 neemt de predikant in goede harmonie afscheid van de gemeente en volgt de stem van de Heer naar Boornbergum – Kortehemmen. De biddende gemeente is kort vacant en kan in september dat jaar Ds. J. Maliepaard beroepen, die eind november 2006 intrede deed.

In 2007 worden veel nieuwe (jeugd) activiteiten neergezet. Onder andere Rock Solid en Youth Alpha.

2008 is het jaar waarin de voortgezette Gereformeerde Kerk van Garderen voor de overige onderwerpen beleid wil vaststellen. Dit zal geen eenvoudige opgave zijn, de gemeente is niet groot (circa 180 pastorale eenheden), maar is wel veelkleurig. De helft van de gemeenteleden woont niet in Garderen, maar in de nabije omgeving (Uddel, Elspeet, Nunspeet, Speuld, Putten, Barneveld, Stroe…). En de oorspronkelijke kerkgenootschappen van onze leden lopen ook uiteen (van Rooms Katholiek, Gereformeerd, Nederlands Hervormd, Gereformeerde Bond, PKN, …). Het is een thuishaven, een vluchtheuvel voor leden uit de regio en van waarde voor gastleden die in de zomermaanden in de regio vakantie houden. In deze “smeltkroes” is verdraagzaamheid, aanvaarding van de ander erg belangrijk.

In 2012 nemen we afscheid van ds. J. Maliepaard.
De gemeente neemt de tijd om zich te bezinnen op de nabije toekomst en een bijna geheel nieuwe kerkenraad ontwikkeld het beleidsplan LEV in Garderen e.o.

LEV in Garderen e.o.
In januari 2014 wordt een beroep uitgebracht aan ds. A.C.R. van Dorp. Mei 2014 is er kerkelijk examen afgenomen waarna ds. van Dorp in juni onze gemeente gaat dienen. Beleidsplan LEV is uitgangspunt voor gemeente, kerkenraad en predikant.

Eind 2015 besluit de gemeente zich los te koppelen van de vGKN. Per 1 januari 2016 is dit een feit en is onze kerk voorlopig zelfstandig. In 2016 onderzoeken we of en bij welk kerkverband wij passen en ons in de toekomst aan zullen sluiten.

PKN
Helaas moeten ds. van Dorp en de gemeente in 2016 afscheid van elkaar nemen.
Na een gedegen bezinning en zoektocht sluit de gemeente zich in juni 2017 aan bij de PKN. Inmiddels was dit een verlangen van velen en waren de bezwaarmakers van 2003 of vertrokken of van mening veranderd. Onder leiding van ds. Florida de Kok bezint de kerkenraad zich op inhoud en organisatie, wat leidt tot een geactualiseerd LEV plan, een taakomschrijving en organogram, en een profielschets voor een predikant en van de gemeente.

Op 23 juni 2019 wordt ds. Ard-Jan Gijsbertsen aan de gemeente verbonden als gemeentepredikant.