LEV Beleidsplan 2017-2022

LEV
Gereformeerde Kerk Garderen

LEV IN GARDEREN E.O.
LEV is het Hebreeuws woord voor: HART
Als je hart vol is van Christus krijg je lef
om geloofsavonturen te beleven.
LEVEND UIT HET LICHT VAN GODS LIEFDE
EEN IN ONS GELOOF IN JEZUS CHRISTUS
VURIG ONDER LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST

Met LEV willen we:
Gehoorzaam zijn aan de roeping van God, zoals we die vinden in
Matteüs 22: 37-40 en Matteüs 28: 19 en 20:

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het
tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.’

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’,
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb.

In deze teksten ontdekken we vijf kerntaken van de gemeente:
1. God liefhebben boven alles = We eren en aanbidden God
2. Je naaste liefhebben als jezelf = We dienen de naaste
3. Maak de volken tot discipelen = We staan getuigend in de wereld
4. Doopt hen = We leven vanuit de verbondsgemeenschap
5. Leert hen onderhouden = We richten ons op geestelijke groei

• We zijn dankbaar voor de warme liefde van Christus die we mogen ervaren
in onze gemeente.
• We zijn dankbaar voor de veerkracht die de gemeente toont,
ook na een moeilijke periode.
• We zijn dankbaar voor de kansen die we zien voor onze kerk in het dorp.

Biddend hebben we gezocht naar leiding van God voor de toekomst.
Dat heeft ons gebracht tot de bovenstaande missie en visie.
We willen dat gestalte geven door een aantal voornemens:
We willen een laagdrempelige kerk zijn, waar de blijde boodschap van Gods liefde en
genade op een Bijbelgetrouwe manier verkondigd wordt:

1. Waar we de Here mogen loven en prijzen
2. Waar we worden toegerust tot dienstbetoon
3. Zodat we dit kunnen uitdragen in ons dagelijks leven
4. Waar we de verbondsgemeenschap beleven met God en met elkaar
5. Waar we groeien in ons geloof en in onze persoonlijke relatie met God en met
elkaar.

LEV-beleidsplan 2017-2022
In 2013 is er door de kerkenraad, onder begeleiding van ds. Hans Eschbach uit
Amersfoort een LEV beleidsplan geschreven voor de jaren 2013-2017.
Een prachtig plan met veel mooie doelstellingen en kerntaken.
Met de kerkenraad en gemeente is dit LEV-plan in 2013 op een feestelijke avond
aangenomen als beleidsplan.

Inmiddels is er veel gebeurd in onze gemeente en zijn we nu met een inmiddels
geheel nieuwe kerkenraad weer opnieuw met het LEV beleidsplan aan het werk
gegaan.
We kwamen al gauw tot de conclusie dat het LEV beleidsplan een plan is waar we
met heel ons hart en ziel achter staan…..echter het is/was wel een heel ambitieus
plan met heel veel doelstellingen en kerntaken.
We hebben in het afgelopen jaar 2017 met de kerkenraad, deze keer samen met ds.
Florida de Kok uit Harderwijk, gesproken over wat voor ons persoonlijk het
belangrijkste doel was en wat we hier in de gemeente mee doen.
Oftewel:
– Wat gaat al goed en willen we behouden.
– Waar willen we in investeren
– Waar gaan we snoeien

Met de gemeente is in april 2017 nagedacht, gebrainstormd en gesproken over de
doelstellingen die we als kerkenraad uit het LEV beleidsplan hebben uitgekozen.

De kerk in Garderen wil:
– Gemeente zijn met het oog op dit dorp en deze omgeving
– In de hectiek van alledag een plaats (KRUISpunt) zijn van rust, bezinning en
hoop (‘bevoorrading’)
– Dat de boodschap van Gods Zorg, Liefde en Trouw in heldere en duidelijke
taal wordt verkondigd
– Dat er ruimte is voor ontmoeting en gesprek over wat er echt toe doe,
in geloof en leven
– Een hartelijke, gastvrije plek zijn voor toeristen
– Een gemeente zijn waar ieder welkom is, zonder onderscheid
– De bestaande samenwerking met de Hervormde Gemeente voortzetten en
uitbouwen
– Maatschappelijk betrokken en relevant zijn
– Toerusting bieden om van Jezus te getuigen
– Haar kerkelijke organisatie op orde hebben

Samengevat levert dat de volgende 7 thema’s op:
1. Relevant zijn voor en betrokken zijn op dit dorp en deze regio
2. De kerkdienst als plek van rust, bezinning, toerusting en hoop
3. Gastvrijheid, zowel naar ‘binnen’ (eigen gemeente) als ‘naar buiten’
(toeristen)
4. Ontmoeting en (geloofs)gesprek
5. Samenwerking met de Hervormde Gemeente in Garderen
6. Toerusting om getuige van Christus te zijn
7. Organisatie op orde.

Hier worden nu de activiteiten aan gekoppeld die al gedaan worden in de gemeente
en nieuwe activiteiten toegevoegd die we zouden kunnen gaan ontplooien:

1. Relevant
• MTB-tocht
• Dienst voor mensen met een beperking (kan ook bij punt 2)
• Voedselactie 3 kerken en Hulp aan Elkaar (kan ook bij punt 5)
• Diaconie
• Braderie
• Kerstmarkt

2. Kerkdienst
• Gezamenlijke kinderbiddag en kinderdankdag in samenwerking met de 3
kerken en de Pr. Bernhard school (kan ook bij punt 1 en 5)
• Dienst voor mensen met een beperking
• Kinderkerstfeest
• Jeugddienst voorbereid door het Jeugdberaad
• MUZA-commissie

3. Gastvrijheid
• Koffiedrinken na de dienst
• Flyer met informatie over kerk en kerkdiensten op prikbord campings
• Tijdens het koffiedrinken iemand aanspreken die je nog niet kent

4. Ontmoeting en (geloofs)gesprek
• Gemeentemaaltijden organiseren 2017/2018
• Jeugddag voor jongeren op 24 maart 2018
• Gideon
• Vrouwengespreksgroep

5. Samenwerking
• VakantieBijbelWeek samen met de Hervormde Gemeente
• Moderamenoverleg met de Hervormde Gemeente
• Voedselactie 3 kerken en Hulp aan Elkaar (ook bij punt 1)

6. Toerusting
• Toerustingsbijeenkomst kerkenraad
• Groothuisbezoek

7. Organisatie
• Handleiding ambtsdragers
• Werkwijze pastoraal bezoekwerk evalueren en reorganiseren
• Commissie Eredienst samenstellen
• Commissie Publiciteit samenstellen

Er staan hier veel activiteiten genoemd die we willen behouden en gaan organiseren.
Er waren veel meer activiteiten bedacht en deze staan voor nu even in de ijskast en
zijn niet in dit document opgenomen, dat is voor later.
We moeten ook kijken naar ‘bemensing’ en wat wenselijk is voor onze gemeente.
De aloude gezegdes zijn hier ook van toepassing: ‘Keulen en Aken zijn niet op 1 dag
gebouwd’ en ‘Wat in het vat zit verzuurt niet’.

Kortom met dit beleids- en werkplan kunnen we de komende jaren vooruit.
Speerpunten blijven wel de 7 thema’s.

Het beleidsplan zal gebruikt worden als uitgangspunt voor de gesprekken met een
nieuw te beroepen predikant in de Gereformeerde kerk te Garderen.

Dit bovenstaande is besproken met de gemeente tijdens de gemeentevergadering
van 21 september 2017.
Dit beleidsplan is vastgesteld ter kerkenraadsvergadering van 22 januari 2018.